Fem grundskolor med 100 lärare i tre kommuner ville stärka sitt arbete med kooperativt lärande via värdeskapande vetenskapande. Elva uppdrag skapades av två experter på området, och genomfördes av lärarna under fem månaders tid. Uppdragen handlade om att utveckla samtalsmönster och samarbetsförmåga bland...
En enhet för kommunal vuxenutbildning tillämpade under 2019 värdeskapande vetenskapande i en kompetensutvecklingsinsats för alla 39 medarbetare på enheten. Syftet var att stärka personalens förmåga att ge god service och bemötande mot varandra och mot kursdeltagarna. En expert träffade personalen vid fyra tillfällen...
Ett fyraårigt EU-projekt med elva partners från sju olika länder inleddes 2018 med målet att fortbilda yrkesverksamma lärare i Europa i entreprenöriell kompetensutveckling. Fokus var på stärkt förmåga att utveckla elevers och studenters kreativitet, uthållighet, initiativkraft, samarbetsförmåga, ledarskap, resursanskaffning och idéutvecklingsförmåga. Projektledningen valde från...
Tolv matematik- och NO-lärare från en och samma kommun deltog 2018-20 i ett utvecklingsprojekt kring programmering i grundskolan. Lektioner skulle analyseras genom ”lesson study”, en japansk forskningsmetod för lärarledd skolutveckling där flera lärare tillsammans utformar, genomför, observerar och analyserar en lektion. Kommunens utvecklingsledare ville...
Vid en fortbildningsinsats för 190 medarbetare vid 11 kommunala förskolor användes värdeskapande vetenskapande som metod. Personalen bjöds in till fem föreläsningar under år 2018 om verktyg för bättre samarbete, kommunikation, ledarskap och konflikthantering. Vid varje träff gavs 15 minuter för individuell skriftlig reflektion...
På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors...