I dag ligger huvudansvaret för lärarnas professionsutveckling främst på andra aktörer än på lärarna själva. Utbildningshistorikern Magnus Hultén (2019) beskriver träffande hur kampen om skolan de senaste decennierna utkämpats främst av myndigheter, forskare, experter, debattörer, skolpolitiker och skolhuvudmän.Krisbudskapet är...
Där arbetet med värdeskapande vetenskapande har kommit längst har vi sett att det etablerats nya och gränsöverskridande praktikgemenskaper, eller på engelska communities of practice som forskaren Étienne Wenger (1998) kallar det. Lärare, lärledare, skolledare och experter samarbetar över hela...
Blir skolan verkligen effektivare av en ny vetenskaplig metod? Och hur påverkas arbetsmiljön när lärare förväntas dokumentera sina erfarenheter i vardagen vetenskapligt? Det har framförts kritik från fackligt håll vid uppstarten av några skolutvecklingsprojekt med värdeskapande vetenskapande. Framför allt...
Många av de som arbetar på huvudmannanivå ser värdeskapande vetenskapande som en naturlig vidareutveckling av deras befintliga systematiska kvalitetsarbete. Det blir ett nytt och enkelt sätt att uppfylla myndigheternas krav på systematik, struktur, rutiner och dokumentation. Med hjälp av...
Skolutveckling kan handla om mycket mer än lärares kompetensutveckling. Många andra typer av utvecklande ledarskap i skolan kan underlättas med värdeskapande vetenskapande som metod. Det kan vara en skola med utmaningar som behöver genomföra olika åtgärder för att vända...
Kompetensutveckling för lärare leder sällan till förändrad klassrumspraktik, och ännu mer sällan till positiva effekter på elevers lärande. Ett grundproblem är svårigheten i att mäta och följa effekter av lärares kompetensutveckling på elevers lärande. Värdeskapande vetenskapande är en ny...

Förändrade yrkesroller

0
Flera olika yrkesroller förändras när metoden värdeskapande vetenskapande tillämpas. Vissa yrkesroller förändras mer än andra, främst då lärledare och experter. Med expert menas här både högskoleforskare och andra auktoriteter. Andra yrkesroller förändras lite mindre, såsom skolledarens. Den yrkesroll som...
Alla lärare använder sig förmodligen av metoden trial-and-error i sin undervisning, vilket innebär att pröva något praktiskt och försöka lära sig av hur det gick. Sedan gör läraren mer av det som fungerat bra. Det är så vi människor...
Vi har sett hos några av de skolor som ingår i vår forskning att det blir lättare att uppnå en mer vetenskaplig skola med metodiken värdeskapande vetenskapande. Skolverkets luddiga formuleringar kring vetenskapande uppfylls enkelt och konkret när den nya...