TRETTON SÄTT ATT KOMMA IGÅNG

Forskning kan vara en lång och mödosam resa. Alla vill inte vara med på sådana resor. Många föredrar att plocka upp och nyttja resultatet som kommer ut i slutet av en forskningsprocess, de delar som visat sig fungera bra. Under denna flik samlar vi därför några konkreta aktiviteter vi har goda erfarenheter av, och som andra kan pröva i sin vardag utan att behöva bli en del av FoU-arbetet. Fokus här är på aktiviteter som kan starta upp relativt snabbt och enkelt, enligt devisen - "Vad kan vi ta beslut om på måndag?"

Trappstegsmodell med 13 konkreta aktiviteter

I FoU-programmet har en stegvis modell tagits fram för hur en skolhuvudman kan komma igång med vetenskapandet. Basen utgörs av nyckelpersoners förberedelser och kompetens. Sedan kan olika aktiviteter genomföras på individnivå, gruppnivå, enhetsnivå och bredare. Nedan beskrivs de 13 aktiviteterna mer ingående, i trappstegens ordning nedifrån. Längst till höger visas vilket empiriskt material som främst samlats in kring aktiviteten.

STEG 1: NYCKELPERSONERS FÖRBEREDELSER

Låt nyckelpersoner delta i en forskarutbildning för praktiker

0
Vårt FoU-program kring vetenskaplig skola omfattar fyra skolhuvudmän där tusentals medarbetare har berörts. Det har gjort det tydligt att det i en skolorganisation behövs ganska många personer med särskilt djup kompetens kring vetenskaplig metodik. På varje skolenhet eller förskoleenhet behövs minst en person som besitter fördjupade kunskaper i vetenskapligt...

Läs handbok om värdeskapande vetenskapande – själv eller i grupp

0
Vi har producerat en hel del texter genom åren som beskriver hur skolor och förskolor kan arbeta mer vetenskapligt - på riktigt. Den viktigaste texten är handboken "Den vetenskapande läraren", som gavs ut av Studentlitteratur 2021. Boken har fått ett mycket positivt mottagande bland praktiker, i recensioner och av...

Lär känna ett digitalt forskningsverktyg och dess analysfunktioner

0
En konkret nytta som utvecklats vidare inom ramen för FoU-programmet är det digitala IT-stödet Loopme, i grunden ett forskningsverktyg men som även har fått stor spridning bland lärare främst inom yrkesutbildning. Detta verktyg är ett exempel på vad vi i forskningsartiklar kallat för "vetenskaplig social media", läs mer här....

STEG 2: INDIVIDUELL REFLEKTION OCH DIALOG

Låt skolledare föra digitala medarbetardialoger under året

0
En lite oväntad möjlighet att arbeta vetenskapligt har visat sig för skolledare. Genom digitala individuella reflektionsuppdrag som genomförs löpande under året kan skolledare hålla en tätare kontakt med samtliga medarbetare på ett mer tidseffektivt sätt än vad som låter sig göras på andra sätt. Uppdragen kan fokusera på utvalda...

Genomför tillitsbaserad nulägesanalys på en dag med personal eller chefer

0
Hos två av deltagarna i vårt FoU-program "Vetenskaplig skola - på riktigt" har vi prövat ett nytt sätt att genomföra en nulägesanalys. Arbetet började i en form som var utspridd på tre månader, med löpande reflektionsuppdrag för skolledare kring olika fokusområden. Därefter fortsatte arbetet med att alla steg trycktes...

STEG 3: GRUPPERS UTVECKLINGSARBETE

Låt arbetslag arbeta med överenskommelser ihop med skolledare

0
Gruppöverenskommelser utgör en mellanväg mellan individuell enskild reflektion och kollektivt lärande där alla på en skola eller förskola är med. Rent praktiskt går det till så att varje arbetslag gör en plan för hur de vill utveckla undervisningen under den kommande tvåmånadersperioden. Denna plan stäms av med skolledningen. Sedan...

Led och följ gruppens utvecklingsarbete med elever i vardagen

0
Att arbeta vetenskapligt som mindre grupp kan vara en utmaning när det gäller att samla in tillräckligt med empiri för att kunna göra en bra analys där mönster framgår. Ett sätt att ändå göra detta är att samla in reflektioner från gruppens medlemmar under längre tidsperioder och kring flera...

STEG 4: HANDLINGSBASERAD KOMPETENSUTVECKLING

Följ upp en fortbildning eller utvecklingsinsats med vetenskaplig metod

0
Ett av de vanligaste arbetssätten i vårt FoU-program har varit att bedriva fortbildning som följs upp med hjälp av den vetenskapliga metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden). Utifrån en behovsanalys väljs ett fokusområde ut som anses angeläget för del av eller en hel skola / förskola. Lämplig litteratur väljs ut som...

Låt medarbetare delta i en digital handlingsbaserad fortbildning

0
Tillsammans med Studentlitteratur och ett antal av deras författare har vi i FoU-programmet arbetat med nya sätt att bedriva fortbildning. Ett format som visade sig fungera riktigt bra var en blandning av litteratur att läsa, handledning från författarna, uppdrag att genomföra i egna praktiken och individuell skriftlig reflektion. Ett...

STEG 5: KOLLEKTIVT VETENSKAPANDE

Skrota kvalitetsrapporten och ersätt med reflektionsbaserad analys

0
Hos en av deltagarna i vårt FoU-program har vi haft ett särskilt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Under 1,5 års tid har vi vänt och vridit på datainsamling och analys i det löpande kvalitetsarbetet. Efter många olika experiment har vi landat i en modell och ett arbetssätt som börjar...

Ta beslut om att bygga en lärande organisation på riktigt

0
Idén om en lärande organisation föddes på 1970-talet, ur forskning bedriven av främst Chris Argyris, Donald Schön och Peter Senge. Idén är enkel - att organisationer ska lära av sina erfarenheter och på så vis bli allt bättre på sin uppgift. Men hur göra i praktiken? Det är ont...

STEG 6: MÅNGA ORGANISATIONERS PRAKTIKGEMENSKAP

Designa egna innehållspaket som andra får använda

0
Ett konkret sätt att arbeta över organisationsgränser är att designa uppsättningar med handlingsorienterade uppdrag som andra kan pröva i sin verksamhet. Detta sätt att arbeta bygger på designvetenskap, där fokus är på praktiska designprinciper som ger stöd i hur en önskad effekt kan tänkas skapas. VV-metoden (värdeskapande vetenskapande) ger...

Delta i träffar för vetenskaplig skola och förskola på riktigt

0
Chalmers har under FoU-programmet anordnat träffar där lärare, skolledare, utvecklingsledare och skolchefer träffas för att diskutera hur skola och förskola kan bedrivas mer vetenskapligt. På träffarna har deltagare från många olika skolorganisationer varit med. Samtalen har varit givande, både för praktiker och för forskare. Även efter FoU-programmets slut kommer...