Temasida om Vetenskap och Beprövad Erfarenhet i Skolan (VBES)

På denna temasida samlar vi all information vi kan hitta om hur man arbetar med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan. Syftet är att underlätta skolors arbete på området. Sidan är ett försök att nyttiggöra Chalmers och andras forskning och erfarenhet på området.

Ny handbok "Den vetenskapande läraren"

Chalmers forskning på vetenskaplig skola börjar bli så pass mogen nu att det har skrivits en bok där vi berättar om HUR skolor kan arbeta mer vetenskapligt i praktiken. Boken gavs ut 2021 av Studentlitteratur, och innehåller många praktiska tips på hur skolor kan arbeta vetenskapligt på egen hand. Följ länken nedan för att läsa några utdrag från boken.

Videoserie om vetenskapande lärare

Nu finns det en videoserie i fyra delar där författaren till boken Den Vetenskapande Läraren går igenom viktiga moment och aspekter av vetenskapandet. I fyra delar får du bekanta dig med forskningsmetoden, dess styrkor och utmaningar, grundläggande begrepp, samt inte minst det så viktiga analysarbetet.

Forsknings- och utvecklingsprogram 2021-23

Hösten 2020 inledde sju parter ett treårigt projekt med syfte att stärka skolans vetenskaplighet. Chalmers leder FoU-programmet som innefattar en stor mängd olika praktiska aktiviteter hos de fyra deltagande skolhuvudmännen i Uddevalla, Vänersborg, Hässleholm och Åstorp. IT-stödet Loopme används som forskningsverktyg i arbetet.

HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV ARTIKLAR FRÅN VBES.SE

Positiv recension i Skolledaren

0
Vår bok om den vetenskapande läraren har nu recenserats av Sveriges Skolledarförbund. De skriver att boken fyller ett tomrum som "länge irriterat och skavt". Recensionen publicerades i medlemstidningen Skolledaren, och även på webben här: Handbok i systematisk skolutveckling Det var en mycket positiv recensent som summerade boken med orden "Om det inte gått fram av texten ovan, så vill jag pränta in följande: Om du vill ha en systematisk skolutveckling på din förskola eller skola, rekommenderar jag absolut den här boken. Om du inte vill det, tycker jag att du ska läsa den i alla fall och bli inspirerad." Det formulär vi...

Uppskattad VBES-konferens på Chalmers i oktober

0
Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi även med oss skolledare, skolutvecklare och lärare från Åstorp, Laholm, Falkenberg och Varberg. Vi hade även med oss nyckelpersoner från två friskolor - Academedia och Fridaskolan. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen, och vi fick bland annat lyssna på rektor Marika Delvret från Sommarhemsskolan i Uddevalla och kvalitetsstrateg Helén Viebke från Åstorps kommun. Även Fridaskolans VD Malin Stjernman och utbildningschef Tomas Borgvall...

Delrapport från Chalmers forskningsprojekt på VBES i Uddevalla

0
För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics. Det treåriga projektet har nu nått halvtid. Här nedan följer en kort sammanfattning. Rapporten finns även i videoformat, och kan ses i sin helhet via följande länk: Delrapport VSM-projektet i Uddevalla I rapporten berättade vi om hur skolledare och lärare har tyckt att det gått med projektet som heter "Skolutveckling på vetenskaplig grund i en digital tid". Lärare runt om i Uddevalla...

Man får bättre skola

0
Det är ingen lätt sak att begära av skolor att de ska arbeta vetenskapligt. En del anser att det rentav är en naiv och orealistisk tanke. Men det är ändå likväl en riktigt god tanke. Ambitionen är att man ska komma bort från enskilda lärares subjektiva magkänsla och i stället tillsammans som ett professionellt kollegium försöka nå en visshet på allt fler områden om att man bedriver utbildning på ett så bra sätt som möjligt. Egentligen är det för tidigt att säga om man kommer lyckas. Men det är också för tidigt att säga att det inte går att...

Skolinspektionen granskar 30 skolor

0
Under hösten 2018 och våren 2019 har Skolinspektionen genomfört 30 granskningar av skolor runt om i hela Sverige. Satsningen beskrivs här, och beskrivs som en satsning för att säkra upp att utbildning håller hög och jämn kvalitet. Samtliga rapporter utom en finns just nu att ladda ner via Skolinspektionens hemsida. Ange "tematisk kvalitetsgranskning" och "Grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" på denna söksida, så finner du alla rapporterna som PDF:er.

Sommarhemsskolan i Uddevalla

0
På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför ett intressant exempel. Vad gör man på Sommarhemsskolan som gillas av Skolinspektionen? En noggrann läsning av skolinspektionens protokoll visar att det är både rektorns och huvudmannens arbete som gillas av inspektörerna. En enskild rektor kan alltså inte göra allt som krävs för att uppnå intentionerna i skollagen på detta område. Inte heller...

Vetenskaplig grund problematiskt i skolan

0
I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket bristfälligt. Man har givit väldigt lite stöd både kring vad det innebär att arbeta vetenskapligt och i hur det ska gå till rent praktiskt. Skolor och enskilda lärare är också många gånger frågande kring de krav Skolinspektionen ställer på dem. På skolnivå uppfattas lagstiftningen som problematisk. En rundringning till några av de skolor som granskats av Skolinspektionen visar att frågan väcker...

Arbeta kritiskt hypotesprövande

0
Något som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt är att man inte på förhand har bestämt sig för vad som fungerar (eller inte). I stället utformar man noggrant en hypotes om hur det skulle kunna förhålla sig, som man sedan prövar i praktiken. Här är det dock lätt att hamna i fällan att önska sig att det ska fungera, så att man blir blind för att utfallet kanke inte alltid är så lyckat som man hade hoppats. En viktig del av ett hypotesprövande arbetssätt är därför att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt. Helst vill man dokumentera utfallet så noggrant att de data...

Det är god yrkesetik

0
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat i många år med att definiera och beskriva vad lärares yrkesetik innebär. En sak de har kommit fram till är att samhällets tillit till lärarkåren fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska "på alla sätt nvända sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning". Detta ska vidare ske "utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande" och "enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter."