Temasida om Vetenskap och Beprövad Erfarenhet i Skolan (VBES)

På denna temasida samlar vi information om hur skolorganisationer kan förverkliga idén om en lärande organisation genom att arbeta vetenskapligt. Huvudsyftet är att tillgängliggöra Chalmers forskning på området, som har mynnat ut i en ny vetenskaplig metod kallad värdeskapande vetenskapande. Men denna temasida försöker också ge en översikt över andra initiativ.

Slutkonferens för FoU-program

I slutet av 2023 blev det dags att summera ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram 2020-2023 med fokus på vetenskapande skola och förskola. Därför bjöd vi in alla som ville vara med på slutkonferens i Göteborg onsdagen den 8:e november 2023. Detta blev en unik konferens med många spännande resultat! Dessa resultat används redan dagligen av tusentals praktiker, och även av aktörer som Skolverket, regioner, privata aktörer och internationellt.

Handbok "Den vetenskapande läraren"

Chalmers forskning på vetenskaplig skola har blivit så pass mogen att det har skrivits en bok där vi berättar om HUR skolor kan arbeta mer vetenskapligt i praktiken. Boken gavs ut 2021 av Studentlitteratur, och innehåller många praktiska tips på hur skolor kan arbeta vetenskapligt på egen hand. Följ länken nedan för att läsa några utdrag från boken.

Videoserie om vetenskapande lärare

Nu finns det en videoserie i fyra delar där författaren till boken Den Vetenskapande Läraren går igenom viktiga moment och aspekter av vetenskapandet. I fyra delar får du bekanta dig med forskningsmetoden, dess styrkor och utmaningar, grundläggande begrepp, samt inte minst det så viktiga analysarbetet.

Så kommer du igång med en vetenskapligt lärande organisation

I vårt forsknings- och utvecklingsprogram har vi tagit fram en trappstegsmodell som sammanfattar hur organisationer kan komma igång för att bli en vetenskapligt lärande organisation - på riktigt. Basen utgörs av nyckelpersoners förberedelser och kompetens. Sedan kan olika aktiviteter genomföras på individnivå, gruppnivå, enhetsnivå och bredare.

Forsknings- och utvecklingsprogram 2021-23

Hösten 2020 inledde sju parter ett treårigt projekt med syfte att stärka skolans vetenskaplighet. Chalmers ledde FoU-programmet som innefattade en stor mängd olika praktiska aktiviteter hos de fyra deltagande skolhuvudmännen i Uddevalla, Vänersborg, Hässleholm och Åstorp. IT-stödet Loopme användes som forskningsverktyg i arbetet.

HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV ARTIKLAR FRÅN VBES.SE

Positiv recension i Skolledaren

0
Vår bok om den vetenskapande läraren har nu recenserats av Sveriges Skolledarförbund. De skriver att boken fyller ett tomrum som "länge irriterat och skavt". Recensionen publicerades i medlemstidningen Skolledaren, och även på webben här: Handbok i systematisk skolutveckling Det var en mycket positiv recensent som summerade boken med orden "Om det inte gått fram av texten ovan, så vill jag pränta in följande: Om du vill ha en systematisk skolutveckling på din förskola eller skola, rekommenderar jag absolut den här boken. Om du inte vill det, tycker jag att du ska läsa den i alla fall och bli inspirerad." Det formulär vi...

Uppskattad VBES-konferens på Chalmers i oktober

0
Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi även med oss skolledare, skolutvecklare och lärare från Åstorp, Laholm, Falkenberg och Varberg. Vi hade även med oss nyckelpersoner från två friskolor - Academedia och Fridaskolan. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen, och vi fick bland annat lyssna på rektor Marika Delvret från Sommarhemsskolan i Uddevalla och kvalitetsstrateg Helén Viebke från Åstorps kommun. Även Fridaskolans VD Malin Stjernman och utbildningschef Tomas Borgvall...

Delrapport från Chalmers forskningsprojekt på VBES i Uddevalla

0
För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics. Det treåriga projektet har nu nått halvtid. Här nedan följer en kort sammanfattning. Rapporten finns även i videoformat, och kan ses i sin helhet via följande länk: Delrapport VSM-projektet i Uddevalla I rapporten berättade vi om hur skolledare och lärare har tyckt att det gått med projektet som heter "Skolutveckling på vetenskaplig grund i en digital tid". Lärare runt om i Uddevalla...

Ökad kvalitet i skola och förskola

0
Alla lärare använder sig förmodligen av metoden trial-and-error i sin undervisning, vilket innebär att pröva något praktiskt och försöka lära sig av hur det gick. Sedan gör läraren mer av det som fungerat bra. Det är så vi människor gör i allmänhet för att försöka komma fram till ett tillräckligt bra sätt att hantera vår vardag. Men att varje lärare enskilt ägnar sig åt praktisk trial-and-error är en primitiv, dyr och ineffektiv metod. Det som gör sökandet efter allt bättre arbetssätt effektivt är om det sker systematiskt, metodiskt, reflekterande, teoribaserat, experimentellt och kollektivt. Det vill säga om det sker på...

Skolinspektionen granskar 30 skolor

0
Under hösten 2018 och våren 2019 har Skolinspektionen genomfört 30 granskningar av skolor runt om i hela Sverige. Satsningen beskrivs här, och beskrivs som en satsning för att säkra upp att utbildning håller hög och jämn kvalitet. Samtliga rapporter utom en finns just nu att ladda ner via Skolinspektionens hemsida. Ange "tematisk kvalitetsgranskning" och "Grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" på denna söksida, så finner du alla rapporterna som PDF:er.

Sommarhemsskolan i Uddevalla

0
På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför ett intressant exempel. Vad gör man på Sommarhemsskolan som gillas av Skolinspektionen? En noggrann läsning av skolinspektionens protokoll visar att det är både rektorns och huvudmannens arbete som gillas av inspektörerna. En enskild rektor kan alltså inte göra allt som krävs för att uppnå intentionerna i skollagen på detta område. Inte heller...

Vetenskaplig grund problematiskt i skolan

0
I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket bristfälligt. Man har givit väldigt lite stöd både kring vad det innebär att arbeta vetenskapligt och i hur det ska gå till rent praktiskt. Skolor och enskilda lärare är också många gånger frågande kring de krav Skolinspektionen ställer på dem. På skolnivå uppfattas lagstiftningen som problematisk. En rundringning till några av de skolor som granskats av Skolinspektionen visar att frågan väcker...

Arbeta kritiskt hypotesprövande

0
Något som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt är att man inte på förhand har bestämt sig för vad som fungerar (eller inte). I stället utformar man noggrant en hypotes om hur det skulle kunna förhålla sig, som man sedan prövar i praktiken. Här är det dock lätt att hamna i fällan att önska sig att det ska fungera, så att man blir blind för att utfallet kanke inte alltid är så lyckat som man hade hoppats. En viktig del av ett hypotesprövande arbetssätt är därför att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt. Helst vill man dokumentera utfallet så noggrant att de data...