Temasida om Vetenskap och Beprövad Erfarenhet i Skolan (VBES)

På denna temasida samlar vi all information vi kan hitta om hur man arbetar med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan. Syftet är att underlätta skolors arbete på området. Sidan är ett försök att nyttiggöra Chalmers och andras forskning och erfarenhet på området.

12 smakprov från boken "Den vetenskapande läraren"

Chalmers forskning på vetenskaplig skola börjar bli så pass mogen nu att det har blivit dags att ge ut en bok där vi berättar om HUR skolor kan arbeta mer vetenskapligt i praktiken. Boken är färdigskriven, och ges ut av Studentlitteratur någon gång under våren 2021. Vi har dock redan lagt ut 12 smakprov från boken. Följ länken nedan för att läsa mer.

HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV ARTIKLAR FRÅN VBES.SE

Uppskattad VBES-konferens på Chalmers i oktober

Den 15:e oktober träffades ett 30-tal personer under en heldag på Chalmers konferenscenter som på ett eller annat sätt deltar i Chalmers forsknings- och utvecklingsprogram kring vetenskaplig skola. Förutom våra nyckelpartners Uddevalla kommun och Me Analytics så hade vi även med oss skolledare, skolutvecklare och lärare från Åstorp, Laholm, Falkenberg och Varberg. Vi hade även med oss nyckelpersoner från två friskolor - Academedia och Fridaskolan. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen, och vi fick bland annat lyssna på rektor Marika Delvret från Sommarhemsskolan i Uddevalla och kvalitetsstrateg Helén Viebke från Åstorps kommun. Även Fridaskolans VD...

Delrapport från Chalmers forskningsprojekt på VBES i Uddevalla

För några veckor sedan var vi i Uddevalla på deras chefsdag, och gav en rapport om hur det har gått i det forsknings- och utvecklingsprojekt kring skolutveckling på vetenskaplig grund som drivs av Uddevalla kommun, Chalmers och Me Analytics. Det treåriga projektet har nu nått halvtid. Här nedan följer en kort sammanfattning. Rapporten finns även i videoformat, och kan ses i sin helhet via följande länk: Delrapport VSM-projektet i Uddevalla I rapporten berättade vi om hur skolledare och lärare har tyckt att det gått med projektet som heter "Skolutveckling på vetenskaplig...

Man får bättre skola

Det är ingen lätt sak att begära av skolor att de ska arbeta vetenskapligt. En del anser att det rentav är en naiv och orealistisk tanke. Men det är ändå likväl en riktigt god tanke. Ambitionen är att man ska komma bort från enskilda lärares subjektiva magkänsla och i stället tillsammans som ett professionellt kollegium försöka nå en visshet på allt fler områden om att man bedriver utbildning på ett så bra sätt som möjligt. Egentligen är det för tidigt att säga om man kommer lyckas. Men det är också för tidigt att säga att det inte...

Skolinspektionen granskar 30 skolor

Under hösten 2018 och våren 2019 har Skolinspektionen genomfört 30 granskningar av skolor runt om i hela Sverige. Satsningen beskrivs här, och beskrivs som en satsning för att säkra upp att utbildning håller hög och jämn kvalitet. Samtliga rapporter utom en finns just nu att ladda ner via Skolinspektionens hemsida. Ange "tematisk kvalitetsgranskning" och "Grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" på denna söksida, så finner du alla rapporterna som PDF:er.

Sommarhemsskolan i Uddevalla

På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför ett intressant exempel. Vad gör man på Sommarhemsskolan som gillas av Skolinspektionen? En noggrann läsning av skolinspektionens protokoll visar att det är både rektorns och huvudmannens arbete som gillas av inspektörerna. En enskild rektor kan alltså inte göra allt som krävs för att uppnå intentionerna i...

Vetenskaplig grund problematiskt i skolan

I arbetet med att sätta ihop denna temasida blev det tydligt att det finns stora problem med att avkräva skolan att arbeta vetenskapligt. Problemen yttrar sig på många nivåer. Det stöd lagstiftaren och Skolverket ger enskilda lärare är mycket bristfälligt. Man har givit väldigt lite stöd både kring vad det innebär att arbeta vetenskapligt och i hur det ska gå till rent praktiskt. Skolor och enskilda lärare är också många gånger frågande kring de krav Skolinspektionen ställer på dem. På skolnivå uppfattas lagstiftningen som problematisk. En rundringning till några av de skolor som granskats...

Arbeta kritiskt hypotesprövande

Något som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt är att man inte på förhand har bestämt sig för vad som fungerar (eller inte). I stället utformar man noggrant en hypotes om hur det skulle kunna förhålla sig, som man sedan prövar i praktiken. Här är det dock lätt att hamna i fällan att önska sig att det ska fungera, så att man blir blind för att utfallet kanke inte alltid är så lyckat som man hade hoppats. En viktig del av ett hypotesprövande arbetssätt är därför att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt. Helst vill man dokumentera...

Det är god yrkesetik

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat i många år med att definiera och beskriva vad lärares yrkesetik innebär. En sak de har kommit fram till är att samhällets tillit till lärarkåren fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska "på alla sätt nvända sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning". Detta ska vidare ske "utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande" och "enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter."