EXEMPEL

Kooperativt lärande i grundskolan

0
Fem grundskolor med 100 lärare i tre kommuner ville stärka sitt arbete med kooperativt lärande via värdeskapande vetenskapande. Elva uppdrag skapades av två experter på området, och genomfördes av lärarna under fem månaders tid. Uppdragen handlade om att utveckla samtalsmönster och samarbetsförmåga bland eleverna, att införa elevsamarbete i rutinuppgifter samt att pröva nya strukturer för samarbete i klassrummet. Skolorna hade ett behov av kompetensutveckling på området, och tackade då ja till möjligheten att även prova på värdeskapande vetenskapande som metod. Efter en behovsinventering följde en heldags kompetensutveckling på plats med experterna. Sedan fick lärarna ett nytt uppdrag varannan vecka att genomföra och reflektera kring. Varje lärare fick individuell och förtrolig...

Bemötande på vuxenutbildningen

0
En enhet för kommunal vuxenutbildning tillämpade under 2019 värdeskapande vetenskapande i en kompetensutvecklingsinsats för alla 39 medarbetare på enheten. Syftet var att stärka personalens förmåga att ge god service och bemötande mot varandra och mot kursdeltagarna. En expert träffade personalen vid fyra tillfällen för föreläsningar och workshops. Däremellan fick personalen olika uppdrag som att ge positiv feedback till en kollega, att bemöta en kollega respektfullt, att förbättra valfri aspekt av sin kommunikation och att reflektera över olika attityder på arbetsplatsen. Ett inledande uppdrag fångade också upp personalens förväntningar inför första tillfället. Taggar fångade effekter som ”Fler tar ökat ansvar”, ”Blev lyssnad på”, Vi hjälper varandra att lyckas” och ”Förbättrad...

Internationell fortbildning av lärare

0
Ett fyraårigt EU-projekt med elva partners från sju olika länder inleddes 2018 med målet att fortbilda yrkesverksamma lärare i Europa i entreprenöriell kompetensutveckling. Fokus var på stärkt förmåga att utveckla elevers och studenters kreativitet, uthållighet, initiativkraft, samarbetsförmåga, ledarskap, resursanskaffning och idéutvecklingsförmåga. Projektledningen valde från start att bygga projektet på värdeskapande vetenskapande som metod, och på värdeskapande lärande som en central pedagogisk idé. Läs mer om projektet på www.entrecompedu.eu. 2019 genomfördes en pilotfas där 52 lärare från Belgien, Spanien, Makedonien och Wales utbildades. Tre workshops genomfördes, med handlingsorienterade uppdrag till deltagarna däremellan. De 40 uppdragen handlade om att diskutera med kollegor, låta sina elever få skapa värde för någon utanför klassrummet, försöka...

Effekter av programmering i grundskolan

0
Tolv matematik- och NO-lärare från en och samma kommun deltog 2018-20 i ett utvecklingsprojekt kring programmering i grundskolan. Lektioner skulle analyseras genom ”lesson study”, en japansk forskningsmetod för lärarledd skolutveckling där flera lärare tillsammans utformar, genomför, observerar och analyserar en lektion. Kommunens utvecklingsledare ville då gå ett steg längre. Kunde värdeskapande vetenskapande vara en effektivare metod för att studera vad elever lär sig av programmering? Åtta olika uppdrag för lärare skapades där lärare skulle undervisa utifrån åtta olika programmeringsmetoder, exempelvis analog, textbaserad och blockbaserad programmering. Taggar skapades som fångade specifika förmågor som ”Elever ger stegvisa instruktioner” och ”Elever testar och felsöker”. Även mer generella effekter fångades via taggar som ”Elever är...

Stärkt medarbetarskap i förskolan

0
Vid en fortbildningsinsats för 190 medarbetare vid 11 kommunala förskolor användes värdeskapande vetenskapande som metod. Personalen bjöds in till fem föreläsningar under år 2018 om verktyg för bättre samarbete, kommunikation, ledarskap och konflikthantering. Vid varje träff gavs 15 minuter för individuell skriftlig reflektion direkt efter föreläsningen. Mellan varje träff fick personalen handlingsorienterade uppdrag att genomföra på arbetsplatsen och därefter reflektera kring. Uppdragen kunde handla om att ge en kollega utvecklande feedback, hjälpa en kollega ut ur sin offermentalitet eller försöka ersätta kollegors besvikelse på andra med tydliga överenskommelser om förändring. Taggar fångade effekter som ”Bra verktyg”, ”Bra samarbete” och ”Motiverat andra”. Många var ovana vid att reflektera under tystnad, och undrade...

Sommarhemsskolan i Uddevalla

0
På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför ett intressant exempel. Vad gör man på Sommarhemsskolan som gillas av Skolinspektionen? En noggrann läsning av skolinspektionens protokoll visar att det är både rektorns och huvudmannens arbete som gillas av inspektörerna. En enskild rektor kan alltså inte göra allt som krävs för att uppnå intentionerna i skollagen på detta område. Inte heller...