Flera olika yrkesroller förändras när metoden värdeskapande vetenskapande tillämpas. Vissa yrkesroller förändras mer än andra, främst då lärledare och experter. Med expert menas här både högskoleforskare och andra auktoriteter. Andra yrkesroller förändras lite granna, såsom skolledarens. Den yrkesroll som kanske förändras minst, i...
Med denna bok kan skolan sägas gå från noll till en välfungerade metod för vetenskapande som involverar all personal på en skola. Vad är nu grejen med det? Varför ska hela skolans personal ens bry sig? Räcker det inte med den vanliga...
När forskningsledaren har genomfört den formativa, den mixade och den grafiska analysen är det dags att bjuda in alla deltagare till kollegial analys i form av ett analysmöte. Detta är ett möte på ungefär två till tre timmar, där så många som möjligt...
Värdeskapande vetenskapande bygger på mixad metod. Mixad metod i en forskningsstudie innebär att samla in både kvalitativ data (exempelvis text) och kvantitativ data (främst siffror) i en och samma studie. Några fördelar med detta är möjlighet att kunna analysera genom triangulering (att...
Värdeskapande vetenskapande handlar mycket om skriftlig kommunikation. Handlingsorienterade uppdrag formuleras och förklaras i textform. De sprids sedan till alla deltagare via en skriftlig blankett. Reflektion efter prövat uppdrag samlas in i textform. Efterföljande analys fokuserar också främst på text. Detta innebär sammantaget ett mycket...
Designprinciper är ett begrepp hämtat från designforskning, som är en ny och starkt växande forskningstradition grundad av forskaren och Nobelpristagaren Herbert Simon. Startskottet för designforskning var Simons bok The Sciences of the Artificial (Simon 1969). Bokens huvudargument var att det krävs en annan...
Nu kommer vi slutligen till det överlägset längsta och mest detaljerade sättet att förklara vad värdeskapande vetenskapande är: Värdeskapande vetenskapande är en kombinationsmetod med 29 olika ingående delar, se Tabell 1 nedan. De 29 delarna är indelade utifrån hur teoretiska eller praktiska...
Blanketten som används för all datainsamling är ett annat sätt att förklara vad värdeskapande vetenskapande är. Trots att ordet ”blankett” snarare för tankarna till byråkratisk myndighetsutövning, med Skatteverket som kanske främsta utövare. Och visst kan man ifrågasätta värdet av blanketter i vårt samhälle....
Detta avsnitt introducerar bokens huvudtema – värdeskapande vetenskapande. Vad är egentligen detta för något? Det finns några olika sätt att svara på den frågan. Svaren är lite olika långa. Vi börjar med det allra kortaste svaret: "Värdeskapande vetenskapande är en...
Datainsamling och dataanalys utgör kärnan av vetenskapligt arbete, och går inte att välja bort om man vill göra minsta anspråk på att vara vetenskaplig. Strukturerad datainsamling handlar om att dokumentera insikter, vilket tar tid. Med dagens redan stora dokumentationsbörda...