Under 2021 har två av deltagande skolhuvudmän valt att försöka kombinera deltagande i FoU-programmet med deltagande i Skolverkets insats för nyanländas lärande. Syftet är att vetenskapligt bepröva innehåll i Skolverkets lärportal via metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden), för att se...
Under 2021 har en ny metod för att genomföra nulägesanalys prövats i Hässleholms kommun. Den nya vetenskapliga metod som tagits fram på Chalmers användes ihop med IT-stödet Loopme. 65 skolledare fick reflektera löpande under ett halvårs tid kring olika...
I arbetet med skolhuvudmännen har det under 2021 blivit allt tydligare att skolors systematiska kvalitetsarbete och det lokala utvecklingsarbetet behöver smälta samman och bli en och samma process. Det är dock lättare sagt än gjort. Olika upplägg för hur...
I arbetet med deltagarnas verksamheter har det under 2021 framträdit ett mönster. Lärares lärare kan ske i olika former som är olika avancerade. En trappstegsmodell ritades upp som illustrerar fem olika nivåer av hur avancerat lärares lärande kan vara....
När vi under 2021 frågat olika deltagare i seminarier vilka utmaningar de ser med systematiskt kvalitetsarbete (SKA-arbete), är det vanligaste svaret att analys är en utmaning. Andra utmaningar nämndes också, såsom att sätta mål och att mäta rätt saker....