Sommarhemsskolan i Uddevalla

0
2473

På Sommarhemsskolan i Uddevalla går det 342 elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 (en F-6-skola). Skolan granskades av Skolinspektionen våren 2019, och bedömdes som en av endast fem skolor av 30 som klarar myndigheternas krav på skolors arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför ett intressant exempel. Vad gör man på Sommarhemsskolan som gillas av Skolinspektionen?

En noggrann läsning av skolinspektionens protokoll visar att det är både rektorns och huvudmannens arbete som gillas av inspektörerna. En enskild rektor kan alltså inte göra allt som krävs för att uppnå intentionerna i skollagen på detta område. Inte heller på huvudmannanivå kan man utan varje enskild rektors medverkan uppnå den nivå som krävs.

På rektorsnivå lyfts ett antal saker upp som viktiga av inspektörerna. Ansvarsfördelning och gruppindelning på skolan är ett nyckelområde. Utvecklingsarbetet är både delegerat och grupperat på flera olika individer och grupperingar bland skolans personal. Man har en läslyftsgrupp, en trygghetsgrupp och en matematikgrupp med mera. Förstelärarna spelar en viktig roll här. Rektorn har också höga förväntningar på sin personal avseende att läsa vetenskaplig litteratur, facktidskrifter, se på föreläsningar på Internet och att följa med i aktuell skoldebatt. Litteratur köps in och tid avsätts för läsning. Alla utvecklingsinsatser genomförs med ett kritiskt förhållningssätt av all inblandad personal, och reflektioner samlas in systematiskt från all personal via ett digitalt verktyg. Denna information analyseras, redovisas och informerar det fortsatta arbetet.

På huvudmannanivå nämner inspektörerna den systematiska kartläggningen och analysen av utvecklingsbehov runt om i kommunen. En central utvecklingsenhet stöttar arbetet med att driva skolutveckling genom att hantera kontakter med lärosäten och olika nätverk samt genom att sprida relevant forskning och anordna fortbildning utifrån identifierade behov. Ett omfattande samarbetsprojekt med Chalmers kring vetenskap och beprövad erfarenhet nämns också av inspektörerna. Slutligen nämns även samarbeten både mellan skolor och med andra huvudmän kring utåtagerande barn, elevfrånvaro, digitalisering, läs- och skrivutveckling och problemlösningsbaserade arbetssätt. Även på huvudmannanivå nämns det digitala verktyg som används för att systematiskt samla in reflektioner från lärare.

En video som dokumenterar det digitala verktyg som används av skolledare och lärare kan ses här:

Rektorer och lärare berättar om vetenskaplig social media i två skolor i Uddevalla kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here