FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROGRAM 2021-23

Vetenskaplig skola - på riktigt

I november 2020 inledde sju parter tillsammans en spännande resa för att utforska vilka kvalitetseffekter det ger när skolforskning integreras med lärares vardagsarbete på riktigt. Parter som deltar är Chalmers, Studentlitteratur, Uddevalla kommun, Åstorps kommun, Hässleholms kommun, Fridaskolorna och Me Analytics. Nedan ges en översikt över lärdomar hittills, samt vilket stöd som ges deltagande skolhuvudmän.

LÄRDOMAR HITTILLS I FoU-PROGRAMMET

VV-metoden kan användas för att bepröva innehåll i Skolverkets lärportal

0
Under 2021 har två av deltagande skolhuvudmän valt att försöka kombinera deltagande i FoU-programmet med deltagande i Skolverkets insats för nyanländas lärande. Syftet är att vetenskapligt bepröva innehåll i Skolverkets lärportal via metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden), för att se vilka effekter olika delar av Skolverkets stödmaterial på Lärportalen ger i praktiken. Om sådant beprövande fungerar väl inom nyanländas lärande kan det utökas till andra områden. Länk till Skolverkets lärportal: Skolverkets lärportal

Digital datadriven dialog effektiviserar nulägesanalyser

0
Under 2021 har en ny metod för att genomföra nulägesanalys prövats i Hässleholms kommun. Den nya vetenskapliga metod som tagits fram på Chalmers användes ihop med IT-stödet Loopme. 65 skolledare fick reflektera löpande under ett halvårs tid kring olika centrala teman. Deras reflektioner användes sedan för att ta fram en åtgärdsplan som sedan beslutades av förvaltningsledningen. Arbetssättet kom att kallas för DDD - Digital Datadriven Dialog - och togs emot positivt av många skolledare i Hässleholm. Arbetsprocessen och resultatet beskrivs ingående i följande rapport: Nulägesanalys för Samverkan för bästa skola

SKA + lokalt utvecklingsarbete behöver sammansmälta i en metod

0
I arbetet med skolhuvudmännen har det under 2021 blivit allt tydligare att skolors systematiska kvalitetsarbete och det lokala utvecklingsarbetet behöver smälta samman och bli en och samma process. Det är dock lättare sagt än gjort. Olika upplägg för hur detta skulle kunna gå till har skisserats. Under 2022 fortsätter utprovningen av hur detta kan gå till rent praktiskt. En fördel när det lokala utvecklingsarbetet sker på ett sätt som går att koppla ihop med det förvaltningsövergripande SKA-arbetet är att det upplevs som mer meningsfullt av inblandade parter. Figuren nedan visar målbilden i arbetet.

En trappstegsmodell förtydligar de olika stegen i lärares lärande

0
I arbetet med deltagarnas verksamheter har det under 2021 framträdit ett mönster. Lärares lärare kan ske i olika former som är olika avancerade. En trappstegsmodell ritades upp som illustrerar fem olika nivåer av hur avancerat lärares lärande kan vara. De mer grundläggande nivåerna handlar om individuell reflektion och gruppöverenskommelser mellan arbetslag och skolledning. På mittennivån arbetar en hel skola tillsammans och prövar olika pedagogiska idéer. På de mest avancerade nivåerna analyseras lärares lärande vetenskapligt, endera på skolan eller i samarbete med andra skolor.

Svag analysförmåga är en akilleshäl i SKA-arbetet

0
När vi under 2021 frågat olika deltagare i seminarier vilka utmaningar de ser med systematiskt kvalitetsarbete (SKA-arbete), är det vanligaste svaret att analys är en utmaning. Andra utmaningar nämndes också, såsom att sätta mål och att mäta rätt saker. Skolmyndigheter har tidigare också lyft att de ser skolors analysförmåga som en utmaning. Skolinspektionen har skrivit att rektorer beskriver en "kultur av muntliga diskussioner och analyser vilket innebär att det brister i dokumentation av vad skolan kommer fram till". Skolverket har skrivit att skolor har utmaningar med att "förstå kopplingen mellan beskrivningen av läget" och "orsakerna bakom och hur, det...

STÖD TILL DELTAGARE I FoU-PROGRAMMET

Här beskrivs alla stödaktiviteter som just nu sker inom ramen för FoU-programmet. Om du är anställd hos någon av deltagarna är du välkommen att anmäla dig till valfri aktivitet nedan. Tanken med aktiviteterna är att många olika roller kan vara med, utifrån behov och intresse. Ingen är med på allt, men många kan vara med på något. Länk till digitala möten skickas ut till samtliga anmälda dagen före mötet.

Sprid gärna länken till denna sida internt i er organisation!

Öppen handledning kring vetenskapliga arbetssätt

Varannan onsdag 13-14.30 udda veckor är det öppen digital handledning kring lärares vetenskapliga metodik i skolan. Metodforskaren Martin Lackéus på Chalmers svarar på frågor samt går igenom olika aspekter av värdeskapande vetenskapande som är den vetenskapliga metod som används i FoU-programmet. Diskussion förs också kring olika frågeställningar som just nu är aktuella för deltagarna. Målgrupp är forskningsledare, skolledare, lärledare på skolor / förskolor, samt lärare som agerar i rollen som förändringsledare. Dessa öppna handledningar kombineras med fördel med läsning av handboken "Den vetenskapande läraren".

Anmälan sker senast måndagen innan via mail till martin.lackeus@chalmers.se

Öppen handledning kring IT-stödet LoopMe

Varannan onsdag 13-14.30 jämna veckor är det digital handledning kring LoopMe, som är ett IT‐stöd skräddarsytt för den vetenskapliga metoden värdeskapande vetenskapande. LoopMe ingår som ett obligatoriskt inslag i FoU-programmet. IT‐stöd har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att uppnå vetenskaplig skola på riktigt, och används i programmet också för att samla in data som utgör vetenskaplig evidens för olika effekter. LoopMe-experten Carin Sävetun svarar på frågor, visar olika funktioner och diskuterar kring det som för närvarande pågår hos deltagarna. Målgrupp är forskningsledare, skolledare, lärledare på skolor / förskolor, samt lärare som agerar i rollen som förändringsledare.

Anmälan: carin@meanalytics.se senast måndagen innan

Erfarenhetsutbyte varje månad

Varje månad har vi ett nytt tema för erfarenhetsutbyte. Vi träffas digitalt en onsdag kl 9-11 i mitten av varje månad med start i november 2020. Målgrupp är förändringsledare, skolledare och skolchefer. Anmälan sker genom mail till carin@meanalytics.se senast en vecka i förväg

Nedan ser ni teman och tider för de första fem träffarna:

 • [PASSERAT] Ons 18 nov 2020 kl 9-11: Organisering.
  Vi utbyter erfarenheter kring organisering av vetenskapligt arbete. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur införs ett nytt vetenskapligt arbetssätt i en hel organisation?

 • [PASSERAT] Ons 9 dec 2020 kl 9-11: Paketskapande.
  Vi utbyter erfarenheter kring behov av innehållspaket, samt hur vi bäst skapar de nya paket som behövs. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Vilka innehållspaket använder vi idag/framöver?

 • [PASSERAT] Ons 13 jan 2021 kl 9-11: Uppstart på skola.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur man kommer igång med vetenskapandet på en skola eller förskola. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur gjorde vi för att komma igång på en skola / förskola, och vad lärde vi oss?

 • [PASSERAT] Ons 10 feb 2021 kl 9-11: Dataanalys.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur insamlad data kan analyseras, vilka som gör analysarbetet, och vilka syften som kan uppnås med dataanalys. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur har vi analyserat vår insamlade data?

 • [PASSERAT] Ons 17 mar 2021 kl 9-11: Ledarskap.
  Vi utbyter erfarenheter kring hur ledarskapet på olika nivåer påverkas av värdeskapande vetenskapande. Alla deltagare får presentera sina tankar kring frågan: Hur har våra skolledares / skolchefers arbete påverkats?

Halvårskonferens på Chalmers

Varje halvår träffas nyckelpersoner i programmet för erfarehetsutbyte fysiskt på Chalmers (om situationen tillåter), upp till tre från varje deltagande skolhuvudman. Första träffen kommer ske på Chalmers någon gång i april/maj 2021. Exakt datum sätts inom kort. Anmälan sker till carin@meanalytics.se senast en vecka i förväg.

Individuell handledning

Deltagare hos varje skolhuvudman kan när som helst boka in en individuell handledning med lämplig person hos Me Analytics eller Chalmers. Det kan röra uppstartsfrågor för enskild skolenhet, arbete med innehållspaket, dialog kring vetenskaplig metod, bokning av presentationer / diskussioner på plats hos en deltagande skolhuvudman.

Anmälan/dialog: carin@meanalytics.se