Chalmers har under FoU-programmet anordnat träffar där lärare, skolledare, utvecklingsledare och skolchefer träffas för att diskutera hur skola och förskola kan bedrivas mer vetenskapligt. På träffarna har deltagare från många olika skolorganisationer varit med. Samtalen har varit givande, både...
Tillsammans med Studentlitteratur och ett antal av deras författare har vi i FoU-programmet arbetat med nya sätt att bedriva fortbildning. Ett format som visade sig fungera riktigt bra var en blandning av litteratur att läsa, handledning från författarna, uppdrag...
Ett konkret sätt att arbeta över organisationsgränser är att designa uppsättningar med handlingsorienterade uppdrag som andra kan pröva i sin verksamhet. Detta sätt att arbeta bygger på designvetenskap, där fokus är på praktiska designprinciper som ger stöd i hur...
Att arbeta vetenskapligt som mindre grupp kan vara en utmaning när det gäller att samla in tillräckligt med empiri för att kunna göra en bra analys där mönster framgår. Ett sätt att ändå göra detta är att samla in...
Gruppöverenskommelser utgör en mellanväg mellan individuell enskild reflektion och kollektivt lärande där alla på en skola eller förskola är med. Rent praktiskt går det till så att varje arbetslag gör en plan för hur de vill utveckla undervisningen under...
Vi har producerat en hel del texter genom åren som beskriver hur skolor och förskolor kan arbeta mer vetenskapligt - på riktigt. Den viktigaste texten är handboken "Den vetenskapande läraren", som gavs ut av Studentlitteratur 2021. Boken har fått...
Ett av de vanligaste arbetssätten i vårt FoU-program har varit att bedriva fortbildning som följs upp med hjälp av den vetenskapliga metoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden). Utifrån en behovsanalys väljs ett fokusområde ut som anses angeläget för del av eller...
Vårt FoU-program kring vetenskaplig skola omfattar fyra skolhuvudmän där tusentals medarbetare har berörts. Det har gjort det tydligt att det i en skolorganisation behövs ganska många personer med särskilt djup kompetens kring vetenskaplig metodik. På varje skolenhet eller förskoleenhet...
Idén om en lärande organisation föddes på 1970-talet, ur forskning bedriven av främst Chris Argyris, Donald Schön och Peter Senge. Idén är enkel - att organisationer ska lära av sina erfarenheter och på så vis bli allt bättre på...
En lite oväntad möjlighet att arbeta vetenskapligt har visat sig för skolledare. Genom digitala individuella reflektionsuppdrag som genomförs löpande under året kan skolledare hålla en tätare kontakt med samtliga medarbetare på ett mer tidseffektivt sätt än vad som låter...