En kombinationsmetod med 29 delar

0
813

Nu kommer vi slutligen till det överlägset längsta och mest detaljerade sättet att förklara vad värdeskapande vetenskapande är:

Värdeskapande vetenskapande är en kombinationsmetod med 29 olika ingående delar, se Tabell 1 nedan.

De 29 delarna är indelade utifrån hur teoretiska eller praktiska de är. Denna indelning bygger på forskning om hur man bäst beskriver en metod så att läsaren har förutsättningar att kunna tillämpa den[1]. Det är viktigt att inte bara beskriva teoretiska tankesätt, utan också vara konkret och beskriva arbetsmodeller och taktiker på en mycket detaljerad praktisk nivå. Figur 13 visar ett ramverk som underlättar beskrivning av metoder genom att ange tre nivåer som behöver beskrivas ingående – logik, modell och taktik.

Figur 13. Ramverk med tre nivåer som en metod behöver beskrivas på, för att den som försöker tillämpa metoden ska ha förutsättningar att lyckas. Anpassat från Mansoori (2018, s.49-53).

Logik handlar om teoretiska tankesätt på en hög abstraktionsnivå, och är nära kopplade till filosofiska frågor som vad som räknas som kunskap (epistemologi) och vad som kan antas vara verkligt (ontologi). Modell handlar om aktiviteter beskrivna på en övergripande nivå, och kan bestå av stegvisa processmodeller som knyter ihop generella, teoretiska och abstrakta tankesätt med specifika, praktiska och konkreta handlingar. Taktik handlar om verktyg, tekniker och praktiska metodgrepp som berör specifika detaljer i metoden – hur man ska göra och vilken effekt man ska försöka uppnå. Var och en för sig kan taktiker ofta verka svåra att relatera till varann. Det är ibland först på nivåerna modell och logik som deras inbördes relation kan förstås.

Resten av kapitlet kommer nu ägnas åt att beskriva de 29 delarna i värdeskapande vetenskapande, uppdelat i logiker, modeller och taktiker. Först går vi igenom sex övergripande tankesätt (logik). Dessa förvisso mer teoretiska perspektiv är avgörande för hur övriga delar hänger ihop. Sedan tittar vi på åtta övergripande aktiviteter (modell) som överbryggar mellan teoretiska tankesätt och praktiska tekniker. Kapitlet avslutas med att vi går igenom åtta praktiska tekniker för datainsamling (taktik) och sju praktiska tekniker för dataanalys (också taktik).


[1] Se Mansoori (2018). Se även Anthony (1963).

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here