Kollegial analys – en sammanställer, alla analyserar

0
1002

När forskningsledaren har genomfört den formativa, den mixade och den grafiska analysen är det dags att bjuda in alla deltagare till kollegial analys i form av ett analysmöte. Detta är ett möte på ungefär två till tre timmar, där så många som möjligt av deltagande lärare är inbjudna att vara med. Syftet är främst att bredda antalet personer med relevanta erfarenheter och insikter som är med och kreativt tolkar resultatet tillsammans, men också att bibehålla en känsla av delaktighet och relationell reciprocitet bland alla deltagare[1].

Ett analysmöte kan inledas med att forskningsledaren under cirka en halvtimmes tid presenterar den grafiska analysen, de olika teman som framkommit i den mixade analysen (inklusive illustrativa textutdrag från lärares reflektioner) samt egna personliga tankar och insikter som framkommit i den formativa analysen. Denna presentation utgör sedan del av ett stödmaterial för deltagarna. Resten av mötet kan ägnas åt att alla deltagare i olika former reflekterar över tänkbara mönster, insikter, förklaringar och kausala orsak-verkan-mekanismer. Reflektion bör ske både individuellt och i grupp, samt både muntligt och skriftligt.

På ett analysmöte är det bra att ge alla deltagare stöd i analysarbetet genom ett stödmaterial som forskningsledaren tar fram. Varje deltagare bör enkelt kunna bläddra runt i detta stödmaterial. Utöver det presentationsmaterial forskningsledaren inledde analysmötet med, kan ytterligare fördjupningsmaterial bifogas, exempelvis fler illustrativa siffror, andra grafiska visualiseringar, fördjupningar kring gemensamma teman som framkommit i insamlad data, och fler anonymiserade citat från deltagarnas reflektioner.

Stödmaterialet är ett avgörande inslag i analysmötet, eftersom det möjliggör för deltagarna att bygga sin analys även på insamlad data, inte bara på egen erfarenhet och gissningar. Bäst är därför om materialet är tillgängligt i utskriven form, helst i ett exemplar per deltagare. Att skicka ut stödmaterialet digitalt på förhand kan också fungera, men det beror på deltagarnas vana att arbeta digitalt under pågående möte. Inget går upp mot papper när det gäller att kunna bläddra runt och få input i sin kreativa analys.

Några diskussionsfrågor som kan användas på analysmötet är: Varför tror vi att vi fick detta utfall? Vad är det som på djupet gör skillnad för eleverna när vi arbetar på detta sätt? Hur kan vi lyckas ännu bättre nästa gång? Vilka är de viktigaste tipsen vi skulle vilja ge lärare på en annan skola för att lyckas med detta? Vilka förändringar kan nu vara lämpligt att göra i formuleringar och ordval i innehållspaketet (uppdrag och taggar)?

Några väl valda diskussionsfrågor förbereds av forskningsledaren och diskuteras på analysmötet i smågrupper, gärna med en genomtänkt gruppindelning. Frågorna behöver också finnas med nedtecknade i stödmaterialet. Det är bra om någon i varje grupp antecknar vad som sägs och sedan delar dessa anteckningar med forskningsledaren.

Analysmötet bör alltid avslutas med en individuell reflektion där varje deltagare, utifrån de gruppdiskussioner som förts, får skriva ner sina tankar kring olika nyckelfrågor för det fortsatta analysarbetet. Detta material samlas lämpligast in med ännu en blankett – analog eller digital – med runt 4-6 nyckelfrågor som varje deltagare reflekterar kring i fritextform. Det är viktigt att avsätta minst 15-20 minuter för den individuella reflektionen, samt att alla skriver ner sin reflektion och lämnar in den innan mötet avslutas. Annars är det stor risk att reflektioner inte blir särskilt djupa, att deltagarna glömmer av sina diskuterade insikter, att vissa deltagares tankar och insikter inte kommer med, eller att många av deltagarna inte alls lämnar in en individuell reflektion. En del grupper kommer säkert fråga om de kan göra en reflektion för hela gruppen, eller om gruppens anteckningar räknas som skriftlig reflektion. Det är dock inte att föredra, eftersom många unika perspektiv då går förlorade. Djup reflektion är alltid en individuell aktivitet, även om den kan fördjupas av gruppdiskussioner.

Om tiden tillåter kan ett pass för individuell reflektion även läggas in mellan forskningsledarens presentation och gruppdiskussionerna, innan så kallat ”grupptänk” har hunnit påverka deltagarnas tankar. Forskningsledaren sammanställer alla reflektioner och övriga anteckningar från analysmötet. Det är uppskattat om alla deltagare får ta del av denna sammanställning en tid efter analysmötet. Vid behov, och om tid finns att avsätta, kan forskningsledaren bjuda in till ytterligare analysmöten.


[1] För en diskussion kring för- och nackdelar med deltagares involvering i analys, se Neale (2018, s.86-89).

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here