Breddning av F&U-program: Vetenskaplig skola – På Riktigt

0
1307

[OBS: FoU-programmet har nu startat, inbjudan är stängd]

Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när skolforskning integreras med lärares vardagsarbete på riktigt?

Sedan 2017 driver Uddevalla kommun ett forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IT-företaget Me Analytics. Ett löpande erfarenhetsutbyte har också skett med 10 andra skolhuvudmän som tillämpat arbetssättet på en eller flera enheter. Studentlitteratur har deltagit i arbetet med innehåll för kompetensutveckling. Hittills har flera viktiga genombrott gjorts och en vetenskapligt grundad lösning börjar nu utkristalliseras. Tillsammans kommer vi fortsätta denna spännande forsknings- och utvecklingsresa men nu vill vi även ge möjlighet för ytterligare 5–7 skolhuvudmän att delta i syfte att bredda evidensen.

Inriktning

Skolinspektionens granskning våren 2019 av arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet visade väldigt tydligt att de flesta skolor och huvudmän idag har brister inom området, både när det gäller arbetet på enhetsnivå men också när det gäller kopplingen mellan enhet och huvudman.

Att på vetenskaplig grund öka kvalitén i utbildning är en central del av skolans verksamhet. Utan praktiskt genomförbara arbetssätt och ändamålsenligt IT-stöd är det dock mycket svårt för skolor att arbeta vetenskapligt för att överbrygga mellan forskares/experters idealbilder och lärares egen komplexa vardag med många olika elevgrupper. Frågan har stor praktisk relevans för skolverksamhet, och är även intressant för många forskare på området.

I programmet tänker vi oss därför att främst fokusera på följande forsknings- och utvecklingsfrågor:

  • Vad ger det att använda ett IT-stöd vid kompetensutvecklingsinsatser så att effekter på elevernas lärande kan följas tidigt och på ett vetenskapligt sätt?
  • Vilka effekter kan urskiljas i det kollegiala lärandet när gemensamma val grundas i samtliga medarbetares erfarenheter, tankar och känslor kring utvecklingen?
  • Hur kan tilliten inom organisationen stärkas så att känsliga frågor vågar
  • diskuteras i alla led och ledningen därmed får en mer ”sann” helhetsbild?
  • På vilka sätt kan ett IT-stöd bidra till en ökad likvärdighet och en ökad uthållighet i utvecklingsarbetet?
  • Hur införs ett digitalt arbetssätt för vetenskapligt organisatoriskt lärande i en hel organisation?

Förväntade effekter

Samtliga deltagande huvudmän kommer få djup insikt i hur man på riktigt uppnår vetenskaplig skola genom skräddarsytt vetenskapligt IT‐stöd. Deltagare får också möjlighet att snabbt uppnå de starkt positiva effekter som vi har sett i liten skala hittills. Vi förväntar oss att samtliga deltagare når väsentligt längre i sitt arbete med en skola på vetenskaplig grund, systematiskt kvalitetsarbete, skolutveckling, lärares kompetensutveckling och lärares kollegiala lärande.

Upplägg

Programmet är treårigt med planerad start någon gång under hösten 2020, dock med möjlighet att stiga av efter varje läsår.

Vi tänker oss att minst två skolor hos varje deltagande huvudman använder arbetssättet under det första läsåret. Under det andra läsåret utökas tillämpningen vid huvudmannens skolor och under det tredje läsåret är ambitionen att det ska vara möjligt för samtliga skolor ska vara igång.

Erfarenheter utbyts varje halvår mellan deltagande huvudmän. Data samlas också in från samtliga relevanta deltagare kring vilka effekter som uppstår och varför. Vetenskaplig analys görs av den insamlade datan, och sammanställs i en gemensam slutrapport. Försök görs att publicera resultatet vetenskapligt.

För vem?

Målgrupp är skolförvaltningar som på vetenskaplig grund vill utveckla sitt kvalitetsarbete och sitt arbete med kompetensutveckling.

Innehåll för kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig del i projektet. Här bistår Studentlitteratur med innehåll och litteratur till förmånligt pris. Utöver de innehållspaket som idag finns tillgängliga i LoopMe på library.loopme.io, så kommer Studentlitteratur delta i arbetet med att ta fram mer digitalt innehåll, utifrån deltagarnas behov. Därutöver finns innehåll fritt tillgängligt i LoopMe från Skolverkets lärportal.

Hur går det till i praktiken?

En handbok har tagits fram som beskriver arbetssättet mer i detalj – ”Lärares vetenskapliga lärande med IT‐stöd – vad, varför, hur?”. Denna handbok delas ut till samtliga deltagare i programmet. Det IT‐stöd som utgör den digitala grunden för arbetssättet ingår som ett obligatoriskt inslag i programmet, och beskrivs på www.loopme.se. IT‐stöd har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att uppnå vetenskaplig skola på riktigt, och används i programmet också för att samla in den data som utgör vetenskaplig evidens för olika effekter.

Vill du veta mer? Kom på informationsmöte!

Är du intresserad av att få höra mer om detta FoU‐program? Anmäl dig till ett kort informationsmöte via webben (45 min). Under mötet kommer vi presentera FoU-programmet mer i detalj, ge exempel på lärdomar och effekter vi sett hittills och även närmare presentera de olika forsknings- och utvecklingsfrågor programmet fokuserar på. Du kommer få möjlighet att ställa fördjupande frågor till experter som är på plats under mötet.

På denna anmälsningslänk ser du när nästa informationsmöte är, och kan även anmäla dig:

[Anmälan är tyvärr stängd]

Vill du få direktkontakt, kontakta då gärna:

Carin Sävetun, VD på Me Analytics
0738‐51 75 05 eller carin@meanalytics.se

Christer Westlund, innehållsansvarig på Me Analytics
0766‐33 89 85

Martin Lackéus1, forskare på Chalmers

031-772 1910

Mats Lundqvist, professor på Chalmers
031-772 1195

Leif Lundgren, Kompetensutvecklingsansvarig på Studentlitteratur
0765-38 23 23

Staffan Lindroos, Förvaltningschef Barn och Utbildning, Uddevalla kommun

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt. Programmet startar någon gång under hösten 2020. Det finns plats för 5-7 huvudmän i utvecklingsprogrammet.

1 Martin är också grundare, delägare och anställd deltid på Me Analytics. I detta program är han dock involverad i sin roll som forskare på Chalmers.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here