Inbjudan till aktionsforskning kring en vetenskapligt lärande organisation ”på riktigt”

Den vetenskapande medarbetaren

Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka effekter det ger när ett nytt vetenskapligt arbetssätt för en lärande organisation införs i medarbetares vardag? Forskare på Chalmers tog hjälp av samhällets främsta experter på lärande – lärare i förskola, skola och högskola – för att bygga en digitalt lärande organisation ”på riktigt”.

En 10-årig metodforskningsresa har lett fram till en ny vetenskaplig metod som bygger på klinisk aktionsforskning. Medarbetare som jobbar praktiskt med kunder eller brukare designar själva aktioner, eller ”uppdrag”, som sedan många kollegor prövar och därefter reflekterar över i skrift via ett unikt IT-stöd kallat Loopme, utvecklat av forskningsföretaget Me Analytics. Efteråt analyserar alla tillsammans de skriftliga reflektionerna i anonym form. Metoden har visat sig fungera väl i skolan med lärares och rektorers egna lärande, och beskrivs ingående i boken Den vetenskapande läraren. Metoden har även prövats i olika samhällssektorer utanför skolan – inom socialtjänsten, i hälso- och sjukvården och i privat sektor.

Nu vill vi bygga vidare på initiala positiva erfarenheter utanför skolan, och bjuda in fler organisationer att delta. Resultatet är tänkt att mynna ut i en ny bok kallad ”Den vetenskapande medarbetaren”, se bild.

Inriktning

Medarbetarnas lärande är ett prioriterat område i såväl privat som offentlig sektor. Kraven på att utveckla sig i takt med det omgivande samhället, och att hänga med i internationell konkurrens, blir högre varje år. Medarbetarna behöver utveckla både organisationens förmåga och den egna kompetensen på många olika områden. Att använda vetenskaplig metodik för att uppnå ett fördjupat lärande är en idé med 400-åriga traditioner. Dock har idén sällan prövats i syfte att uppnå en lärande organisation. Befintlig vetenskapsmetodik har inte fungerat så bra. Det har inte heller varit praktiskt genomförbart för många medarbetare att tillsammans lära sig på vetenskapliga sätt. Tack vare ett nytt unikt digitalt verktyg (se Loopme.se) och en ny vetenskaplig metod, båda sprungna ur forskning på Chalmers, är det nu möjligt.

Aktiviteter

Detta är en tidig idéskiss i syfte att bjuda in olika parter att engagera sig i idéfasen. Tydligt är dock att vi tänker oss ett praktiskt orienterat arbete där olika upplägg prövas som tidigare visat sig fungera väl inom utbildningssektorn (se vbes.se/komigang). Målet är att försöka uppnå visionen om en lärande organisation ”på riktigt” – att större grupper medarbetare lär sig på djupet, fullt integrerat i deras stressiga vardag, på tidseffektiva sätt, som känns meningsfulla för dem själva. Detta är tänkt att leda till högre kvalitet, effektivitet och inte minst innovationsförmåga i verksamheten.

Några aktiviteter vi tänker oss initialt är att:

  • Stärka kompetensutveckling genom att väva in den i medarbetarnas vardag samt vetenskapligt följa upp dess effekter
  • Ersätta medarbetarenkäter med digital förtrolig dialog chef–medarbetare
  • Fortbilda nyckelpersoner i vetenskaplig metodik via en ”beforskarutbildning”
  • Följa gruppers lärande i kollektiv form med vetenskaplig metodik
  • Utföra sociala experiment med kunder för att bättre förstå värdeskapandet
  • Skrota vissa interna rapporter och ersätta med reflektionsbaserad kollektiv analys