HUR GÖR MAN DÅ?

Ingen lätt fråga!

Att bedriva skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet är kanske en av de svåraste frågorna vi just nu står inför i skolan. Hur kombinerar man ett så krävande och komplext yrke som lärare med vetenskapligt arbete i vardagen? Att komma med svar på en så svår hur-fråga kräver en god portion ödmjukhet. De svar ni finner nedan är därför bara en början, och får ses som ett försök att få igång en dialog.

Stärk rektors pedagogiska ledarskap

Att arbeta vetenskapligt ställer stora krav på en skolorganisation. När många eller alla pedagoger på en skola behöver arbeta systematiskt, dokumenterande, hypotesprövande i ett kollegialt lärande så krävs ett stort mått av ledarskap från rektor. Detta brukar vi kalla för "pedagogiskt ledarskap". Det är inte lätt att hitta någon som kan ge ett tydligt svar på vad rektors pedagogiska ledarskap innebär, varken generellt eller i relation till vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Man behöver därför vara ödmjuk inför att vi ännu inte vet tillräckligt på detta område. Chalmers aktionsforskning på området har...

Ta fram närproducerad “evidens”

Det finns en benägenhet i skolan att hämta "evidens" från avlägsna platser på jorden och okritiskt trycka ut dem med en "top-down"-logik. Man tar en uppsättning idéer från exempelvis Singapore, Finland, Nya Zeeland eller Kanada, och så tillämpar man dem på hela sin organisation eller kommun. Det är dock att göra det lite väl enkelt för sig. Utbildning som vetenskap låter sig inte fångas i enkla "recept" som alla kan använda sig av oavsett situation. Tvärtom så är variationen mellan olika kontinenter, länder och även regioner, skolor och klassrum oftast mycket stor. Ett sätt...

Växla mellan teori och praktik

Att bygga undervisning på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att man ständigt måste växla mellan teori och praktik. Teori betyder i detta sammanhang all den befintliga litteratur som beskriver olika aspekter av skolan och dess olika arbetssätt. Praktik betyder här det praktiskt orienterade arbetet att sköta sin egna undervisning. Varje lärare måste ta ansvar i sådana växlingar. Det räcker inte att ägna sig åt den praktiska vardagen och prova sig fram. Man måste också vara inläst på och och ständigt hänga med i teorins utveckling - nya rön, nya metoder som föreslås och testas av andra och...

Låt lärare beforska sin egna praktik

En allt vanligare idé för hur man ska uppnå skollagens intentioner kring vetenskap och beprövad erfarenhet är att låta lärarna själva bedriva forskning på den egna verksamheten. Det finns några olika arbetssätt som används. Ett begrepp som ofta används är "aktionsforskning". En del kommuner låter lärare gå en forskarutbildning, och sedan återvända till sin arbetsplats som lärare med forskarutbildning. Sådana forskande lärare kan sedan leda lokala forskningsprocesser. Andra kommuner låter lärarna själva samla in och dokumentera information om hur olika pedagogiska idéer fungerar i praktiken. En utmaning är dock hur man...

Samarbeta med forskare

Ett sätt att få in mer vetenskapliga tankar i sin verksamhet är att samarbeta med forskare på högskolor och universitet. Det är många som jobbar på detta vis i skolan. En del hyr in forskare som föreläsare, andra deltar i olika former av samarbeten och projekt. Skolinspektionen noterade också i sin granskning 2019 vilka skolor som har samarbeten med högskolor etablerade. Om man inte själv har möjlighet att etablera ett samarbete med forskare så kan man hänga på organisationer som arrangerar sådana samarbeten. Det finns några olika sådana. Man kan också delta i samarbeten...

Bygg en lärande organisation

Vetenskapligt arbete och byggandet av beprövad erfarenhet är i grunden ett lärande arbete. Man behöver ha ett öppet sinne, pröva sig fram och släppa prestige. Det finns ett flertal olika begrepp som florerar i skolans värld kring hur man arbetar med lärares egna lärande. På individnivå pratar man om fortbildning, kompetensutveckling och kollegialt lärande. På organisationsnivå pratar man om skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt. Allt detta behöver komma ihop till en fungerande helhet. Man behöver få till det så som visas i bilden nedan.